Trnavu čakajú zmeny v zápise prvákov do škôl. Rodičia ich budú prihlasovať podľa svojho bydliska

TRNAVA – Zápis prvákov do základných škôl a detí do materských škôl na nasledujúci školský rok sa v Trnave ponesie v znamení zmien. Mesto prestáva byť na základe rozhodnutia poslancov jedným školským obvodom, deti sa po novom budú zapisovať do školských zariadení podľa svojho bydliska. Zápisy prvákov budú 7. a 8. apríla a do materských škôl v priebehu mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
     

 

Mesto Trnava bolo doteraz jedným školským obvodom, čo znamenalo, že dieťa mohlo navštevovať školu, ktorú mu podľa vlastných kritérií vybral rodič. To prinieslo so sebou problémy v podobe zvýšeného záujmu o niektoré školy až nad rámec ich možností a tiež záťaž na dopravu pri rannom dovoze a popoludňajšom odvoze detí. Oba tieto faktory má nové všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch eliminovať v podstatnej miere.

Žiak podľa všeobecne záväzného nariadenia plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak si jeho zákonný zástupca nevyberie inú školu a riaditeľ vybranej školy ho prijme na plnenie povinnej školskej dochádzky.  „Prihlášku je možné podať prostredníctvom online formulára na stránke školy, papierovou formou v škole alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky školy s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom,“ doplnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Michal Špernoga.

Na zápise sa musia zúčastniť aj deti, ktorých zákonní zástupcovia podávajú žiadosť v materskej škole o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. „Musia však mať písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,“ dodal Špernoga. Nultý ročník a prípravný ročník v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy nie je možné zriadiť v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Zápisy detí do mestských materských škôl sa uskutočnia od 1. do 31. mája. Osobná forma zápisu do materských škôl bude 2. a 3. mája od 6.30 do 14.30 h a 4. a 5. mája od 10.00 do 17.00 h.

Viac o téme: prváci, rodičia, škola, Trnava, žiaci

Súvisiace články